Všeobecné obchodné podmienky

Dodávateľ  

Ing. Roman Baraník  

Cabaj 542  

95117 Cabaj-Čápor  

Slovenská republika  

IČO: 32755601 

DIČ: 1020389568 

IČ DPH: SK1020389568 

Rozsah pôsobnosti  

Na všetky objednávky realizované prostredníctvom nášho e-shopu a dodávky od Ing. Roman Baraník, spotrebiteľom sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky (VOP).  Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, vykonávajúca právny úkon za účelom, ktorý nie je možné z jeho povahy započítať ani do podnikateľskej činnosti, ani do činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby. 

Zmluvní partneri  

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou Ing. Roman Baraník. V prípade Vašich otázok, reklamácií a sťažností sa na nás môžete obrátiť na kontaktnom emaile [email protected] alebo telefónnych číslach +421 905 651 962, 037 / 7889055, 037 / 7889056 

Ponuka a kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy

Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednávku. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov. 

Stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby zadáte záväznú objednávku tovaru vloženého do nákupného košíka. Potvrdenie prijatia Vašej objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a v tejto fáze nepredstavuje akceptáciu objednávky.  K akceptovaniu Vašej objednávky z našej strany dochádza na základe zaslania e-mailu o Akceptácii objednávky. 

Právo na odstúpenie od zmluvy  

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa. 

Odstúpenie od zmluvy - Spotrebiteľ  

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi.  Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely. 

Odstúpenie od zmluvy - Firma 

V prípade odstúpenia od zmluvy právnickej osoby (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne.  

Opotrebený, znečistený, neúplný alebo spotrebný tovar 

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.).  V prípade spotrebného tovaru je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy iba pokiaľ kupujúci dodá tovar zabalený v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a nepoužitý.  

Tovar prosím pošlite alebo doručte na nasledovnú adresu (nezabudnite priložiť vyplnený formulár, inak zásielku nebude možné identifikovať): 

Ing. Roman Baraník  

Cabaj 542  

95117 Cabaj-Čápor  

Slovenská republika  

Za prípadnú stratu hodnoty tovaru ručíte len v prípade, ak táto strata hodnoty tovaru vznikla takým používaním, ktoré nesúvisí s nevyhnutným odskúšaním tovaru za účelom zistenia jeho povahy, vlastností a spôsobu fungovania.  

Postup pri odstúpení od zmluvy  

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy na nasledovnej adrese: 

E-Mail  

[email protected] 

Korešpondenčná adresa pre prípadné doručenie zámeru odstúpiť od zmluvy poštovým listom: 

Ing. Roman Baraník  

Cabaj 542  

95117 Cabaj-Čápor  

Slovenská republika  

Môžete si stiahnuť a použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy 

Vyplnený formulár prosím vytlačte a priložte ho k vrátenému tovaru,  inak vašu zásielku nebude možné správne identifikovať.  

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje,  ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie. 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby * , ktoré sme od Vás pri nákupe dostali. 

*nevzťahuje sa na tovar poškodený zákazníkom  

Vrátenie platby  

Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru vrátane vyplneného formulára späť na našu adresu (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný).  

Na vrátenie platby používame prevod na účet spotrebiteľa.  

Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti.  

Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky. 

Darčeky a bonusy 

Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus,pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus. 

Náklady na dopravu vráteného tovaru  

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške,a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom.  Spätná zásielka tovaru je individuálna. 

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch  

● zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa. 

● zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.). 

● zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie. 

● zmluvy na dodávky odevov a obuvi, ktoré nie sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodné na vrátenie. 

● zmluvy na dodávky odevov a obuvi a doplnkov, ktoré sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov alebo z povahy ich určenia vhodné na vrátenie len za predpokladu, že boli skúšané len v domácom a čistom prostredí a pri vrátení nejavia známky zjavného používania, poškodenia, znečistenia či iného znehodnotenia vzhľadu. 

● zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale,pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené.  

● zmluvy na dodávky literatúry (knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry) v zapečatenom obale, pokiaľ bolo zapečatenie po dodávke porušené. 

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením.  Tovar nám,prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom , kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Prosíme, aby ste zobrali na vedomie, že zodpovedáte za stav, v akom k nám tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave od Vás k nám) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.  

Odstúpenie od zmluvy predávajúceho  

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. 

Zabezpečenie tovaru pred transportom 

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením. Tovar nám prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru späť prípadne použite ochranný transportný obal. Ak už nevlastníte originálny obal, zaistite prosím použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak uplatnenie nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. V prípade, že k nám tovar doručujete individuálne, nesiete zodpovednosť za stav, v akom k nám tento tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne. 

Predaj výživových a probiotických doplnkov 

Predaj výživových a probiotických doplnkov stravy Apibiovit a Apilac je určený pre zahraničných zákazníkov EU. 

Výmena tovaru do 30 dní 

Ing. Roman Baraník vám ponúka dve možnosti ako odstúpiť od zmluvy a vrátiť nevyhovujúci tovar.  

Pri štandardnom odstúpení od zmluvy nám zašlete tovar a my vám vrátime kúpnu cenu.  Od zmluvy však môžete odstúpiť aj formou výmeny za iný tovar.  

Výsledný cenový rozdiel bude vzájomne započítaný a vysporiadaný formou doplatku alebo vrátenia na účet.  

Ak ste spolu s tovarom, ktorý vymieňate za iný, dostali darček, nemusíte ho vrátiť ako v prípade štandardného odstúpenia od zmluvy. Darček si môžete nechať.  

Nárok na výmenu tovaru za iný 

Informujte nás o tom, že by ste radi vymenili produkt, ktorý ste si zakúpili, za iný.  Tovar, ktorý chcete vymeniť nám odošlete na našu adresu. Prepravné náklady na doručenie tovaru k nám hradíte individuálna nezodpovedáme za neporušenosť zásielky počas prepravy k nám.  

Postup pri výmene tovaru za iný  

Stačí iba oznámiť najneskôr do 30 dní od nákupu, že si želáte tovar vymeniť za iný. 

Spôsob nahlásenia  

Je potrebné nám nahlásiť vašu žiadosť vopred na nižšie uvedenú emailovú adresu. 

Formulár odošlite ho na nasledujúci e-mail: 

[email protected] 

Formulár si vytlačte a priložte k vrátenému tovaru. Tovar riadne zabaľte a pošlite ho individuálne na túto adresu: 

Ing. Roman Baraník  

Cabaj 542  

95117 Cabaj-Čápor  

Slovenská republika  

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch:  

● zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa. 

● zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.). 

● zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie. 

● zmluvy na dodávky odevov a obuvi, ktoré nie sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodné na vrátenie. 

● zmluvy na dodávky odevov a obuvi a doplnkov, ktoré sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov alebo z povahy ich určenia vhodné na vrátenie len za predpokladu, že boli skúšané len v domácom a čistom prostredí a pri vrátení nejavia známky zjavného používania, poškodenia, znečistenia či iného znehodnotenia vzhľadu. 

● zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale,pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené.  

● zmluvy na dodávky literatúry (knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry) v zapečatenom obale, pokiaľ bolo zapečatenie po dodávke porušené.  

Zabezpečenie tovaru pred transportom 

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením.  Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia.  Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak uplatneniu nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. V prípade, ak k nám tovar doručujete individuálne, nesiete zodpovednosť za stav, v akom k nám tento tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.  

Ceny a prepravné podmienky 

Ceny uvedené na stránkach jednotlivých produktov obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ostatné náležitosti ceny.  

Cena za dodávku závisí od hmotnosti objednaného tovaru. Cenník je nasledovný:

GLS kuriér: 

-do 2kg: 4,80€ 

-do 5kg: 5,30€ 

-do 10kg: 6,10€ 

-do 15kg: 7,10€ 

-do 22kg: 8,90€ 

-do 26kg: 11,30€ 

-do 30kg: 12,50€ 

-do 40kg: 13,80€ 

Toptrans: 

-do 50kg: 22€ 

-do 75kg: 28€ 

-do 100kg: 34€ 

-do 150kg: 47€ 

Slovenska pošta: 

-do 5kg: 6,50€ 

-do 10kg: 7,70€ 

Česká pošta: 

-do 2kg: 4,8€ 

-do 5kg: 5,16€ 

-do 10kg: 6€ 

-do 16kg: 6,96€ 

-do 20kg: 7,44€ 

-do 26kg: 8,28€ 

-do 30kg: 8,52€ 

-do 40kg: 11,04€ 

-do 50kg: 13,56€ 

Zrozumiteľnú informáciu o prepravných nákladoch nájdete v nákupnom košíku, kde Vám stránka automaticky vygeneruje cenu poštovného podľa toho, čo máte umiestnené v košíku, 

Dodacie podmienky 

Dodávky realizujeme zásielkovým spôsobom.  

Zásielka je doručená na miesto, ktoré v objednávke uvediete ako Dodaciu adresu.  Na dodanie tovaru si vyhradzujeme čas maximálne 14 pracovných dní. Približné dodacie doby nájdete na príslušnej stránke k danému produktu.  

V prípade dodania tovaru na adresu zákazníka doručujeme pred prvé uzamykateľné dvere a negarantujeme jeho transport do bytu zákazníka. 

Odoslanie na druhý deň 

Odoslanie na druhý deň je služba, ktorá umožňuje odoslanie objednávky na druhý deň od jej prijatia. Ak bude objednávka prijatá do 23:59 hod. daného pracovného dňa, odoslaná bude nasledujúci pracovný deň. V prípade prijatia objednávky cez víkend alebo sviatok, bude v rámci tejto služby objednávka odoslaná nasledovný pracovný deň. Cena služby je 6€. Ak si zákazník

nevyberie túto možnosť, platia dodacie podmienky uvedené pri každej položke na webovej stránke. Zákazník si môže službu doobedjať telefonicky alebo emailom aj po uplynutí niekoľkých dní, pokiaľ nebola objednávka dovtedy vybavená. 

Platobné podmienky  

Platbu môžete u nás zrealizovať iba platbou na dobierku. Ceny sú zobrazované vrátane DPH v mene EURO. Platba prebieha priamo konkrétnemu prepravcovi, ktorý zásielku privezie.  

Výhrada vlastníckeho práva 

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom spoločnosti Ing. Roman Baraník.  

Poškodenie spôsobené prepravou  

Počas preberania zásielky od prepravcu si dôkladne skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený obal.  

Ak zistíte poškodenie obalu, je potrebné okamžite vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.  

Ak obal nejaví známky poškodenia a zistíte poškodenie produktu až pri rozbalení,  najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky nahláste škodovú udalosť spôsobenú prepravou na nasledovnej adrese: 

[email protected] 

Do e-mailu prosím uveďte číslo faktúry alebo objednávky a ak je to možné, priložte fotodokumentáciu poškodenia.  

Ak je ďalší nezávadný kus k dispozícii skladom k rýchlemu odoslaniu, zaistíme bezodkladnú výmenu a prepravu.  

Vy odovzdáte prepravcovi vadný tovar a my vám okamžite po jeho prijatí zašleme nový kus.  Náklady na obojstrannú dopravu hradí Ing. Roman Baraník.  

Uvedený spôsob riešenia reklamácie je možný len pri nahlásení poškodenia počas prepravy  najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. 

Záruka a garancia  

Na všetok zakúpený tovar platí zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný jeho životnosť je 90 dní a v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady. Na niektoré stroje a zariadenia (informáciu nájdete v produktovej podstránke každého takého produktu) sa vzťahuje záruka 10 rokov. 

Záručný list 

Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra v elektronickej podobe ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave. 

Zánik záruky 

● mechanické poškodenie tovaru kupujúcim 

● používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach 

● neodborné zaobchádzanie 

● zanedbanie starostlivosti o tovar

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.) alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené.  

Bazár, zlacnené produkty druhotnej kvality 

Predávajúci ponúka vo svojom obchode aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový tovar. Bazárovým tovarom sa rozumie tovar rozbalený, tovar s poškodeným obalom, vrátený použitý tovar alebo poškodený tovar. 

Bazárový tovar nie je možné pri odstúpení od zmluvy alebo reklamácii vymeniť za nový kus. Na reklamáciu bazárového tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak. 

Bazárový tovar nie je možné reklamovať pre„vadu“ resp. iný dôvod, pre ktorý bol tento tovar predaný v zníženej cene. 

Ďalšie informácie  

Text zmluvy  

Text zmluvy je uložený v interných systémoch predávajúceho. 

Obchodné podmienky si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke.  

Údaje o objednávke a obchodné podmienky zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.  Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. 

V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude realizovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. 

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. 

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

Používáme cookies abychom pre Vás zabezpečili ten nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokračováním vyjadřujete souhlas s používáním cookies