Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

Celé znenie odstúpenia od zmluvy nájdete aj v našich obchodných podmienkach (ďalej VOP), z ktorých táto podstránka vychádza.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP alebo môže na tento účel použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, predovšetkým identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu, príp. poštovú adresu kupujúceho.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu produkt kompletný, nepoškodený, nepoužívaný, pokiaľ možno v originálnom obale, vrátane dodanej dokumentácie.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty produktu v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 14 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade, ak sú dané zákonné dôvody, musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
Ing. Roman Baraník
Cabaj 542
95117 Cabaj-Čápor
0905 651 962
[email protected]

Zabezpečenie tovaru pred transportom

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením (napr. aj použitím vhodnej výplne).

Tovar nám, prosím, podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia.

Na zaslanie tovaru späť prípadne použite ochranný transportný obal. Ak už nevlastníte originálny obal, zaistite, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak uplatneniu nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. V prípade, že k nám tovar doručujete individuálne, nesiete zodpovednosť za stav, v akom k nám tento tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

Darčeky a bonusy

Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus,pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.

Náklady na dopravu vráteného tovaru

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesie kupujúci v plnej výške, a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom. Spätná zásielka tovaru je individuálna.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch

- zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa.

- zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.).

- zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie.

- zmluvy na dodávky odevov a obuvi, ktoré nie sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodné na vrátenie.

- zmluvy na dodávky odevov a obuvi a doplnkov, ktoré sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov alebo z povahy ich určenia vhodné na vrátenie len za predpokladu, že boli skúšané len v domácom a čistom prostredí a pri vrátení nejavia známky zjavného používania, poškodenia, znečistenia či iného znehodnotenia vzhľadu.

- zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale,pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené.

- zmluvy na dodávky literatúry (knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry) v zapečatenom obale, pokiaľ bolo zapečatenie po dodávke porušené.

Výmena tovaru do 30 dní

Ing. Roman Baraník vám ponúka dve možnosti ako odstúpiť od zmluvy a vrátiť nevyhovujúci tovar. Pri štandardnom odstúpení od zmluvy nám zašlete tovar a my vám vrátime kúpnu cenu. Od zmluvy však môžete odstúpiť aj formou výmeny za iný tovar. Výsledný cenový rozdiel bude vzájomne započítaný a vysporiadaný formou doplatku alebo vrátenia na účet. Ak ste spolu s tovarom, ktorý vymieňate za iný, dostali darček, nemusíte ho vrátiť ako v prípade štandardného odstúpenia od zmluvy. Darček si môžete nechať. 

V prípade výmeny tovaru sa jedná o odstúpenie od zmluvy z Vašej strany a následné uzatvorenie novej kúpnej zmluvy. Prepravné náklady v prípade uzatvorenia novej kúpnej zmluvy hradí opäť prijímateľ. 

Nárok na výmenu tovaru za iný

Informujte nás o tom, že by ste radi vymenili produkt, ktorý ste si zakúpili, za iný. Tovar, ktorý chcete vymeniť nám odošlete na našu adresu. Prepravné náklady na doručenie tovaru k nám hradíte individuálne, nezodpovedáme za neporušenosť zásielky počas prepravy k nám.

Spôsob nahlásenia

Je potrebné nám nahlásiť vašu žiadosť vopred na nižšie uvedenú emailovú adresu.

Formulár odošlite na nasledujúci e-mail:

[email protected]

Formulár si vytlačte a priložte k vrátenému tovaru. Tovar riadne zabaľte a pošlite ho individuálne na túto adresu:
Ing. Roman Baraník
Cabaj 542
95117 Cabaj-Čápor
Slovenská republika

Postup pre vrátenie tovaru

Tovar, ktorý chcete vymeniť alebo vrátiť, nám odošlite na našu adresu.

Prepravné náklady na doručenie tovaru k nám hradíte individuálne. Do balíka prosím vložte:

- vyplnený protokol na vrátenie tovaru, ktorý si môžete stiahnuť na konci tohto článku

- kópiu faktúry.

Požadované dokumenty nám tiež prosím pošlite e-mailom.

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť po KLIKNUTÍ NA TENTO TEXT.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Pokračovaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies