Reklamácie

Celé znenie reklamačných podmienok nájdete v našich obchodných podmienkach (ďalej VOP), z ktorých táto podstránka aj vychádza.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom. Všetky dodávky produktu podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení a najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru túto skutočnosť nahlásiť telefonicky alebo mailom predávajúcemu. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať i kompletnosť balenia. Pokiaľ je kupujúci toho názoru, že zásielka nie je kompletná, musí pri doručení dopravcom na mieste o nekompletnosti balenia spísať reklamačný protokol. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Predávajúci zodpovedá v zmysle ust. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a v zmysle ust. §619 ods. 1 Občianskeho zákonníka za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. V prípade použitého produktu sa kupujúci a predávajúci môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedostatky a škody za poškodenie, či zničenie zariadenia, či za jeho stratu. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho do konca záručnej doby, a to bezodkladne potom, ako sa kupujúci o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť od prevzatia produktu kupujúcim. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný produkt je znečistený alebo nespĺňa základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky/poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene zariadenia, záruka začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať.

V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na

Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

Postup pre reklamáciu tovaru

Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu.

K tovaru priložte vyplnený reklamačný protokol, ktorý si stiahnete TU alebo pod týmto článkom.

K tovaru tiež priložte kópiu faktúry/objednávky s vyznačeným reklamovaným tovarom.

Následne nás e-mailom informujte o tejto skutočnosti. Do emailu priložte vyplnený reklamačný protokol, fotodokumentáciu.

V prípade, že nesplníte všetky požiadavky, nebude reklamačné konanie začaté.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť po kliknutí NA TENTO TEXT.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Pokračovaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies