Kyselina mravčia 85% 1liter

6,30 €
počet ks

Kód produktu: 807

Popis produktu:

Odber na predajni, tovar neposielame.

Tovar máme na sklade.

Z bezpečnostných dôvodov neposielame!

Odber na našej predajni - Cabaj 542 - počas celého roka

Otváracie hodiny:

Pon: Zatvorené

Uto: 9,00 - 11,00 ; 12,30 - 16,00

Str:  9,00 - 11,00 ; 12,30 - 16,00

Štv:  Zatvorené

Pia:  9,00 - 11,00 ; 12,30 - 16,00

Sob: Zatvorené

Ned: Zatvorené

Kyselina mravčia sa používala už od prvých rokov Varroázy ako liečivo. Výpary kyseliny mravčej v úli škodia ako roztočom na včelách, tak aj vývojovým štádiám roztočov v zaviečkovaných bunkách. Kyselina mravčia je jediným liečivom, ktorá zasiahne aj roztoče plodu. Žiadna „tvrdá chémia“ tento účinok nemá. Kyselina mravčia sa používa... Tieto a podobné informácie nájdete v knižke „Varroáza“ od Dr. Friedrich Pohl. Knižku nájdete aj v našej ponuke.

H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

Bezpečnostné upozornenia:

  • P260: Nevdychujte prach/dym/hmlu/pary/aerosóly
  • P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre
  • P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
  • P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  • P301+P330+P331: PO POUŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P309+P311: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Balenie vo fľaši obsahu 1L = 1,2kg kyseliny mravčej.

Uvedená cena je za 1L kyseliny mravčej 85%.

 

Zobraziť celý popis ▿

Parametre:

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Pokračovaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies